1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 1(23)'2003
  5. Parametrical training of multialternative algorithms of recognition of radio emissions and their sources set by complex reference descriptions

Parametrical training of multialternative algorithms of recognition of radio emissions and their sources set by complex reference descriptions

G.V. Pevzov, V.А. Lypandin, D.А. Kolisnichenko
Annotations languages:


Description: The method of synthesis of parametrical algorithms of multialternative recognition the images set by complex reference descriptions as sets of reference intervals and discrete values of parameters of radiomeasurements is developed.


Reference:
 Pevtsov, H.V., Lupandyn, V.A. and Kolysnychenko, D.A. (2003), “Parametrycheskoe obluchenye mnohoalternatyvnыkh alhorytmov raspoznavanyia radyoyzluchenyi y ykh ystochnykov, zadannыkh slozhnыmy эtalonnыmy opysanyiamy” [Parametrical training of multialternative algorithms of recognition of radio emissions and their sources set by complex reference descriptions], Information Processing Systems, Vol. 1(23), pp. 24-28.