1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 1(29)'2004
  5. Recurrent method of formation mathematical expressions for probabilities of variants non resolution the space objects which are included in the catalogue of space objects

Recurrent method of formation mathematical expressions for probabilities of variants non resolution the space objects which are included in the catalogue of space objects

S.V. Logachov
Annotations languages:


Description: In the article the recurrent method of formation mathematical expressions for probabilities of variants non resolution the space objects which are included in the catalogue of space objects.


Reference:
Logachev, S.V. (2004), “Rekurrentnyi metod formirovaniia matematicheskikh vyrazhenii dlia veroiatnostei variantov nerazresheniia kosmicheskikh obieektov, vkhodiashchikh v katalog kosmicheskikh obieektov” [Recurrent method of formation mathematical expressions for probabilities of variants non resolution the space objects which are included in the catalogue of space objects], Information Processing Systems, Vol. 1(29), pp. 121-129.