1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 1(29)'2004
  5. Estimation of systems of protection of the information in computer information systems by criterion "efficiency - cost"

Estimation of systems of protection of the information in computer information systems by criterion "efficiency - cost"

М.V. Novozchilova, К.А. Ovechko
Annotations languages:


Description: In article the basic tendencies in the field of information safety are considered. The model of estimation of efficiency and the cost of projected system of protection of information is offered.


Reference:
 Novozhylova, M.V. and Ovechko, K.A. (2004), “Otsenka system zashchytы ynformatsyy v kompiuternыkh ynformatsyonnыkh systemakh po kryteryiu «эffektyvnost – stoymost»” [Estimation of systems of protection of the information in computer information systems by criterion "efficiency - cost], Information Processing Systems, Vol. 1(29), pp. 148-151.