1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 1(41)'2005
  5. The efficiency of the moving target system on introduction the corrective filter in the echo-signal processing circuit

The efficiency of the moving target system on introduction the corrective filter in the echo-signal processing circuit

V. Litvinov, V. Klimchenko, A. Malyshev, A. Ochkurenko
Annotations languages:


Description: The effectineness of the moving target systems in radars with low-stable generators on using the corrective filter in the echo-signal processing circuit is researched.


Reference:
 Lytvynov, V.V., Klymchenko, V.Y., Malыshev, A.A. and Ochkurenko, A.V. (2005), “Эffektyvnost system selektsyy dvyzhushchykhsia tselei pry vvedenyy korrektyruiushchykh fyltrov v trakt obrabotky эkho-syhnalov”, Information Processing Systems, Vol. 1(41), pp. 24-32.