1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 1(41)'2005
  5. Designing of multiprocessing computing systems on the basis of programmed integrated microcircuits and opportunities of their automation

Designing of multiprocessing computing systems on the basis of programmed integrated microcircuits and opportunities of their automation

O. Bogatov, J. Kuljavets, D. Labenko
Annotations languages:


Description: One of ways of automation of development of multiprocessing computing systems is considered on the basis of programmed integrated microcircuits.


Reference:
Bogatov, O.I., Kuliavets, Iu.V. and Labenko, D.P. (2005), “Proektirovanie mnogoprotsessornykh vychislitelnykh sistem na baze programmiruemykh integralnykh mikroskhem i vozmozhnosti ikh avtomatizatsii”, Information Processing Systems, Vol. 1(41), pp. 81-88.