1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 3(52)'2006
  5. Method of estimation of the technical state and remaining resource of electric machines of backer-ups commuter-technical flights

Method of estimation of the technical state and remaining resource of electric machines of backer-ups commuter-technical flights

A. Nikiforov, A. Babich
Annotations languages:


Description: The method of estimation of the state of electric machines of backer-ups commuter-technical flights is considered on the base of oscillation method on a bearing knot.


Reference:
 Nykyforov, A.V. and Babych, A.P. (2006), “Metodyka otsenky tekhnycheskoho sostoianyia y ostatochnoho resursa эlektrycheskykh mashyn sredstv aэrodromno-tekhnycheskoho obespechenyia poletov”, Information Processing Systems, Vol. 3(52), pp. 106-109.