1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 3(52)'2006
  5. Change of mass of active matters in the processes of chemical sources of current

Change of mass of active matters in the processes of chemical sources of current

Olhovikov
Annotations languages:

Analytical correlations over, which between the of defect of the masses and of current and time of are brought.
Reference:
Olkhovykov, S.V. (2006), "Yzmenenye massы aktyvnыkh veshchestv v tokoobrazuiushchykh protsessakh khymycheskykh ystochnykov toka" , Information Processing Systems, Vol. 3(52), pp. 115-118.