1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 3(52)'2006
  5. Suggestions in relation to the method of rating estimation of possibility of department from organization of teaching of educational disciplines

Suggestions in relation to the method of rating estimation of possibility of department from organization of teaching of educational disciplines

V. Prihodko, K. Sadovij, D. Golubnichij, E. Karmannij
Annotations languages:


Description: Expounded suggestions in relation to the division of educational disciplines after departments and conditioning for introduction of the credit-module system of studies.


Reference:
 Prykhodko, V.M., Sadovyi, K.V., Holubnychyi, D.Yu. and Karmannyi, Ye.V. (2006), “Propozytsii shchodo metodyky reitynhovoi otsinky spromozhnosti kafedry z orhanizatsii vykladannia navchalnykh dystsyplin”, Information Processing Systems, Vol. 3(52), pp. 214-218.