1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 5(54)'2006
  5. Metrological providing of preparation of topogeodezical and gravimetrichecal data’s by the measuring tools of mobile starting options

Metrological providing of preparation of topogeodezical and gravimetrichecal data’s by the measuring tools of mobile starting options

G. Cherepennicov, I. Baculin, S. Gerasimov
Annotations languages:

Directions of perfection of the system of the metrological providing of preparation of topogeodezical and gravimetrichecal data’s are considered by the measuring tools of mobile starting options.
Reference:
Cherepennykov, H.B., Bakulyn, Y.E. and Herasymov, S.V. (2006), "metrolohycheskoe obespechenye podhotovky topoheodezycheskykh y hravymetrycheskykh dannыkh yzmerytelnыmy sredstvamy podvyzhnыkh puskovыkh ustanovok" , Information Processing Systems, Vol. 5(54), pp. 129-134.