1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 5(54)'2006
  5. Art of military manager and inferiors in relation to the hidden management in business (official) intercourse

Art of military manager and inferiors in relation to the hidden management in business (official) intercourse

A. Kurtov, O. Nikityuk, V. Polikashin
Annotations languages:

The questions of effective management by inferiors are considered by a military manager with the use of the hidden methods in business (official) intercourse.
Reference:
Kurtov, A.I., Nikitiuk, O.B. and Polikashyn, V.S. (2006), "Mystetstvo viiskovoho menedzhera i pidlehlykh shchodo prykhovanoho upravlinnia v dilovomu (sluzhbovomu) spilkuvanni" , Information Processing Systems, Vol. 5(54), pp. 200-215.