1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 6(55)'2006
  5. Definitions of probability of occurrence of average speed of a wind in the set interval of values

Definitions of probability of occurrence of average speed of a wind in the set interval of values

V. Prokopov, Y. Oleynik, V. Pugach, I. Tikhonov
Annotations languages:

The advanced mathematical model of definition of probability of occurrence of average speed of a wind in the set interval of values is offered.
Reference:
Prokopov, V. A., Oleinyk, Yu. A., Puhach, V. V. and Tykhonov, Y. M. (2006), "Opredelenye veroiatnosty voznyknovenyia srednei skorosty vetra v zadannom yntervale znachenyi", Information Processing Systems, No. 6(55), pp. 146-152