1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 7(56)'2006
  5. Validation of and uncertainty in the results of measurement using the methods of quantitative chemical analysis which are applied for sanitary epidemiologic examination for food-stuff and their contacting materials

Validation of and uncertainty in the results of measurement using the methods of quantitative chemical analysis which are applied for sanitary epidemiologic examination for food-stuff and their contacting materials

N. Prodanchuk, A. Podrushnyak, T. Makarchuk Т. Zabrodskaya, А. Koval, Ju. Mekhova
Annotations languages:


Description: The information on validation of the methods of quantitative chemical analysis which are applied for sanitary epidemiologic examination for food-stuff and their contacting materials at L. I. Medved Institute of Ecohygiene and Toxicology, is presented. Principle resources of the uncertainty of measurement results using the quantitative chemical analysis have been considered.


Reference:
 Prodanchuk, N.H., Podrushniak, A.E., Makarchuk, T.L., Zabrodskaia, T.V., Koval, A.V. and Mekhova, Yu.V. (2006), “Otsenka pryhodnosty metodyk y neopredelennost rezultatov yzmerenyi metodamy kolychestvennoho khymycheskoho analyza, prymeniaemыmy dlia sanytarno-эpydemyolohycheskoi эkspertyzы pyshchevыkh produktov y soputstvuiushchykh materyalov”, Information Processing Systems, Vol. 7(56), pp. 65-68.