1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 8(57)'2006
  5. Evolution of distributing of x-ray quantums on energies at co-operation of their stream in the matter

Evolution of distributing of x-ray quantums on energies at co-operation of their stream in the matter

E. Homenko, V. Novikov
Annotations languages:

E. Homenko, V. Novikov
Reference:
Khomenko, E.V. and Novykov, V.E. (2006), "Эvoliutsyia raspredelenyia renthenovskykh kvantov po эnerhyiam pry vzaymodeistvyy ykh potoka v veshchestve" , Information Processing Systems, Vol. 8(57), pp. 96-100.