1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 1(59)'2007
  5. Development of I&C systems network availability markov’s models by use of FME(C)A-tables

Development of I&C systems network availability markov’s models by use of FME(C)A-tables

V. Kharchenko, Iraj Еlyasi Komari.
Annotations languages:


Description: Features of markov’s models development depending on faults modes, resources and repair strategies using multi-fragmentary approach are analyzed.


Reference:
 Kharchenko, V.S. and Yradzh Эliasy Komary, (2007), “Razrabotka markovskykh modelei nadezhnosty kompiuternoi sety ynformatsyonno-upravliaiushchei systemы s yspolzovanyem FME(C)A-tablyts”, Information Processing Systems, Vol. 1(59), pp. 144-147.