1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 2(60)'2007
  5. Evaluation control and diagnostic index method of the digital control systems are constructed on the OTS-components

Evaluation control and diagnostic index method of the digital control systems are constructed on the OTS-components

I. Klyushnikov, O. Bursala, I. Boykov
Annotations languages:

The substantiation evaluation control and diagnostic index method for problem solving of the mixing for constructed control and diagnostic systems are basing on the early designed components.
Reference:
Kliushnykov, I.M., Bursala, O.L. and Boikov, I.V. (2007), "Metodyka vyznachennia znachen pokaznykiv prohramnykh zasobiv system kontroliu ta diahnostuvannia, pobudovanykh z OTS-komponentiv" , Information Processing Systems, Vol. 2(60), pp. 35-37.