1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 3(61)'2007
  5. Fascicular generators of pulse superbroadband electromagnetic radiation

Fascicular generators of pulse superbroadband electromagnetic radiation

A. Egorov, B. Gavrilenko, M. Grushenko, V. Gzuk, V. Karas, Yu. Lonin, V. Chumakov
Annotations languages:

Are lead research of generation superbroadband pulse signals at excitation.
Reference:
Yehorov, O.M., Havrylenko, B.M., Hrushenko, M.V., Zhuk, V.V., Karas, V.I., Lonin, Yu.F. and Chumakov, V.I. (2007), "Puchkovi heneratory impulsnoho nadshyrokosmuhovoho elektromahnitnoho vyprominiuvannia" , Information Processing Systems, Vol. 3(61), pp. 128-130.