1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 3(61)'2007
  5. The analysis and correction of transfer function of film measuring transducers of the microwave power

The analysis and correction of transfer function of film measuring transducers of the microwave power

I. Zakharov
Annotations languages:

Results of definition of unit pulse response of film thermoelectric transducer of the microwave power are stated.
Reference:
Zakharov, Y.P. (2007), "Analyz y korrektsyia peredatochnoi funktsyy plenochnыkh yzmerytelnыkh preobrazovatelei moshchnosty SVCh" , Information Processing Systems, Vol. 3(61), pp. 130-134.