1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 3(61)'2007
  5. Design of backbone network of the navigation-temporal providing structure at liquidation of extraordinary situations

Design of backbone network of the navigation-temporal providing structure at liquidation of extraordinary situations

A. Podoroznyak
Annotations languages:

Formalization of task of optimum construction of backbone network of the NTP structure is offered at liquidation of extraordinary situations.
Reference:
Podorozhniak, A.A. (2007), "Modelyrovanye strukturы bazovoi sety navyhatsyonno-vremennoho obespechenyia pry lykvydatsyy chrezvыchainыkh sytuatsyi" , Information Processing Systems, Vol. 3(61), pp. 142-146.