1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 5(63)'2007
  5. Analysis of influence of the current angular coordinate estimates on the target tracking in jamming

Analysis of influence of the current angular coordinate estimates on the target tracking in jamming

V. Vasilyev
Annotations languages:

The possibilities are considered of increasing the target tracking quality and robustness in conditions of jamming at the expense of increasing precision of current angular estimates.
Reference:
Vasyliev, V.A. (2007), "Analiz vplyvu potochnykh otsinok kutovykh koordynat na suprovodzhennia tsili v umovakh dii aktyvnykh shumovykh pereshkod" , Information Processing Systems, Vol. 5(63), pp. 22-25.