1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 5(63)'2007
  5. Diminishing of instability of bearing frequency of radioimpulse signals by means of adaptive correction of spectrums of echos

Diminishing of instability of bearing frequency of radioimpulse signals by means of adaptive correction of spectrums of echos

V. Klimchenko, A. Ochkurenko
Annotations languages:

The method of adaptive correction of spectrums of echos, directed on diminishing of instability of bearing frequency of radioimpulse signals in the highway of the inside intermediate signal processing is explored.
Reference:
Klymchenko, V.Y. and Ochkurenko, A.V. (2007), "Umenshenye nestabylnosty nesushchei chastotы radyoympulsov posredstvom adaptyvnoi korrektsyy spektrov эkho-syhnalov" , Information Processing Systems, Vol. 5(63), pp. 54-58.