1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 5(63)'2007
  5. Analysis of basic factors, which affect quality of functioning a ground automated complex of management by the cosmic vehicles of supervision

Analysis of basic factors, which affect quality of functioning a ground automated complex of management by the cosmic vehicles of supervision

V. Prisyazny, V. Mironenko
Annotations languages:

An analysis of basic factors, which affect quality of functioning a ground automated complex of management by the cosmic vehicles of supervision is conducted.
Reference:
Prysiazhnyi, V.I. and Myronenko, V.V. (2007), "Analiz osnovnykh faktoriv, shcho vplyvaiut na yakist funktsionuvannia nazemnoho avtomatyzovanoho kompleksu upravlinnia kosmichnymy aparatamy sposterezhennia" , Information Processing Systems, Vol. 5(63), pp. 104-107.