1. Science
  2. Publications
  3. Science and Technology of the Air Force of Ukraine
  4. 1(14)'2014
  5. New approaches to tactics of antiaircraft rocket (rocket-art ilerijsky) associations, parts, divisions as a part of groupings of armies (forces)

New approaches to tactics of antiaircraft rocket (rocket-art ilerijsky) associations, parts, divisions as a part of groupings of armies (forces)

M.О. Ermoshin, A.V. Kuleshov, E.I. Rоapolov, V.V. Shulezhko
Annotations languages:


Description: In article new approaches to tactics of the antiaircraft rocket are considered (is rocket-artilerijskih) associations, parts, divisions as a part of groupings of armies (forces).


Keywords: tactics, grouping of antiaircraft rocket armies, antiaircraft rocket cover, the decision, a plan of operations, operations

Reference:
 Yermoshyn, M.O., Kulieshov, O.V., Riapolov, Ye.I. and Shulezhko, V.V. (2014), “Novi pidkhody do taktyky zenitnykh raketnykh (raketno-artyleriiskykh) ziednan, chastyn i pidrozdiliv u skladi uhrupovan viisk (syl)”, Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 1(14), pp. 94-98.