1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 7(65)'2007
  5. Method for defining reduced attribute sets in data bases using rough set theory

Method for defining reduced attribute sets in data bases using rough set theory

D. Sitnikov, O. Romanenko, E. Titova, S. Titov
Annotations languages:

We introduce a new method, that allows to reduce the number of considered attribute when Data Mining analyzing.
Reference:
Sytnykov, D.Э., Romanenko, O.A., Tytova, E.V. and Tytov, S.V. (2007), "Metod nakhozhdenyia mynymyzyrovannыkh naborov pryznakov v bazakh dannыkh s yspolzovanyem teoryy pryblyzhёnnыkh mnozhestv" , Information Processing Systems, Vol. 7(65), pp. 91-95.