1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 7(65)'2007
  5. Research of characteristics of the gas fire detectors with a semi-conductor sensitive element of helicoid type for detection of gaseous products of pyrolysis сellulosecontain materials

Research of characteristics of the gas fire detectors with a semi-conductor sensitive element of helicoid type for detection of gaseous products of pyrolysis сellulosecontain materials

D. Sitnikov, O. Romanenko, E. Titova, S. Titov
Annotations languages:

The design of the gas fire detectors with a semi-conductor sensitive element of helicoid type is developed and are carried out researches of its characteristics.
Reference:
Prusskyi, A.V., Kaluhyn, V.D., Sharshanov, A.Ya. and Voitov, A.Yu. (2007), "Yssledovanye tekhnycheskykh kharakterystyk hazovoho pozharnoho yzveshchatelia s poluprovodnykovыm chuvstvytelnыm эlementom spyralevydnoho typa dlia obnaruzhenyia hazoobraznыkh produktov pyrolyza tselliulozosoderzhashchykh materyalov" , Information Processing Systems, Vol. 7(65), pp. 123-128.