1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 8(66)'2007
  5. Cryptographic transformation of the information in code cryptosystem on elliptic codes for channels with automatic negative acknowledgement

Cryptographic transformation of the information in code cryptosystem on elliptic codes for channels with automatic negative acknowledgement

S. Evseev
Annotations languages:

Are investigated code cryptosystem on elliptic codes. Algorithms of asymmetrical cryptographic transformation of the information are developed for channels with automatic negative acknowledgement.
Reference:
Evseev, S.P. (2007), "Kryptohrafycheskoe preobrazovanye ynformatsyy v kodovыkh kryptosystemakh na эllyptycheskykh kodakh dlia kanalov s avtomatycheskym peresprosom" , Information Processing Systems, Vol. 8(66), pp. 29-31.