1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 9(67)'2007
  5. Technique of definition of the basic properties of adaptive systems phase self-tuning with nonlinear laws of adaptation

Technique of definition of the basic properties of adaptive systems phase self-tuning with nonlinear laws of adaptation

O. Chekunova, S. Makarov, A. Rot
Annotations languages:

The technique of definition of the basic properties of adaptive systems phase self-tuning with nonlinear laws of adaptation is considered.
Reference:
Chekunova, O.M., Makarov, S.A. and Rot, S.M. (2007), "Metodyka vyznachennia osnovnykh vlastyvostei adaptyvnykh system fazovoho avtopidstroiuvannia chastoty z neliniinymy zakonamy adaptatsii" , Information Processing Systems, Vol. 9(67), pp. 102-108.