1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 4(71)'2008
  5. The estimation method of uncertainty of dots-methods of spatial harmonic analysis of external magnetic fields of means

The estimation method of uncertainty of dots-methods of spatial harmonic analysis of external magnetic fields of means

Degtyariov A.V., Semenets V.V., Sakalo S.N., Ruzhentsev I.V.
Annotations languages:


Description: The approach to an estimation of uncertainty of dots-methods of spatial harmonic analysis of external magnetic fields of means for maintenance of comparison of results of magnetic measurement and harmonization of the normative documents at the international level is considered.


Keywords: uncertainty, model equalization, external magnetic field, spatial harmonic analysis, magnetic moment, spatial accordion

Reference:
 Dehtiarev, A.V., Semenets, V.V., Sakalo, S.N. and Ruzhentsev, Y.V. (2008), “Metodolohyia otsenyvanyia neopredelennosty tochechnыkh metodov prostranstvennoho harmonycheskoho analyza vneshnykh mahnytnыkh polei tekhnycheskykh sredstv”, Information Processing Systems, Vol. 4(71), pp. 77-80.