1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(73)'2008
  5. Частотно-часовий аналіз багаточастотних нестаціонарних сигналів з використанням методу параметричного біспектрального оцінювання

Частотно-часовий аналіз багаточастотних нестаціонарних сигналів з використанням методу параметричного біспектрального оцінювання

О.В. Тоцький
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано підхід до частотно-часового аналізу багатокомпонентних ЛЧМ сигналів який засновано на виділенні з нестаціонарного сигналу пар зв’язаних за фазою спектральних компонент за допомогою параметричного оцінювання біспектральних щільностей послідовностей короткочасних сегментів сигналу з використанням авторегресіонної моделі. Представлені результати обробки сигналів зворотного розсіювання пішохода які одержані на допплерівській РЛС міліметрового діапазону хвиль.


Ключові слова: параметрична оцінка біспектру, миттєва частота, частотно-часовий розподіл