1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 7(81)'2009
  5. Rise of informational safety of computer networks by methods of multicriteria and multitravelling routeing

Rise of informational safety of computer networks by methods of multicriteria and multitravelling routeing

O.P. Martinova, A.A. Zasjad’ko, V.L. Baranov
Annotations languages:


Description: The offered method of multitravelling multicriteria routeing which has two levels of rise of informational safety of users of a computer network.


Keywords: information safety, computer networks

Reference:
Martynova, O.P., Zasiadko, A.A. and Baranov, V.L. (2009), “Povyshenie informatsionnoi bezopasnosti kompiuternykh setei metodami mnogokriterialnoi i mnogoputevoi marshrutizatsii”, Information Processing Systems, Vol. 7(81), pp. 29-32.