1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 5(86)'2010
  5. Method error estimates analog sine measuring signal synthesis based piecewise step approximation

Method error estimates analog sine measuring signal synthesis based piecewise step approximation

V.M. Chinkov, T.Ya. Nalivajska
Annotations languages:

The article method of estimation error of analog sine signal synthesis based on piecewise shidchatyh approximation error and its impact on the ratio of harmonics.
Keywords: measuring sine signal quasi-sinusoidal voltage error
Reference:
Chynkov, V.M. and Nalyvaiska, T.Ya. (2010), "Metodyka otsinky pokhybky tsyfroanalohovoho syntezu vymiriuvalnykh synusoidnykh syhnaliv na osnovi kuskovo-skhidchastoi aproksymatsii" , Information Processing Systems, Vol. 5(86), pp. 146-148.