1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 6(87)'2010
  5. Analysis of stability of nonlinear elevation the command-measuring system of radio engineering complex

Analysis of stability of nonlinear elevation the command-measuring system of radio engineering complex

Ye.S. Kozelkova
Annotations languages:

The analysis of stability of the nonlinear elevation of the command-measuring system of radio engineering complex is resulted in the article.
Keywords: space vehicle,radio engineering complex
Reference:
Kozelkova, E.S. (2010), “Analiz ustoichivosti nelineinoi uglomestnoi sistemy komandno-izmeritelnoi sistemy radiotekhnicheskogo kompleksa”, Information Processing Systems, Vol. 6(87), pp. 107-108.