1. Science
  2. Publications
  3. Science and Technology of the Air Force of Ukraine
  4. 2(19)'2015
  5. Method of evaluation of strategic terms of development of military powers

Method of evaluation of strategic terms of development of military powers

О.М. Semenenko, A.G. Vodchic', Yu.B. Dobrovol'skiy, R.V. Boyko, A.I. Kremeshny
Annotations languages:


Description: In the article authors are offer the method of evaluation of strategic terms of development of military powers.


Keywords: method, strategic terms, development of military powers, farming’s of necessities

Reference:
 Semenenko, O.M., Vodchyts, O.H., Dobrovolskyi, Yu.B., Boiko, R.V. and Kremeshnyi, O.I. (2015), “Metod otsiniuvannia voienno-ekonomichnykh umov rozvytku zbroinykh syl” [Method of evaluation of strategic terms of development of military powers], Science and Technology of the Air Force of Ukraine, No. 2(19), pp. 16-23.