1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 6(87)'2010
  5. The estimation of the efficiency of the initial orbit determination multistage algorithm at the processing of radar measurements, which are taken within one circle of a low orbit space vehicle

The estimation of the efficiency of the initial orbit determination multistage algorithm at the processing of radar measurements, which are taken within one circle of a low orbit space vehicle

А.A. Tkachenko, V.A. Kochura, U.V. Reznikov, V.V. Kutsenko
Annotations languages:


Description: The analysis of the efficiency of the initial orbit determination multistage algorithm at processing of some radars’ measurements, which are taken within one circle, is conducted. According to the results of statistical modeling, the conditions, which ensure an achievement of a high probability of taking a low orbit space vehicle on tracking within one measuring circle, are shown.


Keywords: space vehicle, initial orbit determination, statistical modeling

Reference:
 Tkachenko, A.A., Kochura, V.A., Reznykov, Yu.V. and Kutsenko, V.V. (2010), “Otsenka эffektyvnosty mnohoэtapnoho alhorytma pervonachalnoho opredelenyia traektoryy nyzkoorbytalnoho kosmycheskoho obъekta po rezultatam radyolokatsyonnыkh yzmerenyi na odnom mernom vytke”, Information Processing Systems, Vol. 6(87), pp. 184-186.