1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 9(90)'2010
  5. Estimation of efficiency of battle actions of zenithal complex of short-range with the use of mobile system of passive radio-location

Estimation of efficiency of battle actions of zenithal complex of short-range with the use of mobile system of passive radio-location

V.V. Kutsenko, G.V. Ermakov, S.N. Telukov
Annotations languages:

In the article the estimation of efficiency of battle actions of zenithal complex of short-range (ЗК DB) is conducted with the use of mobile system of passive radio-location.
Keywords: efficiency, system of passive radio-location
Reference:
Kutsenko, V.V., Ermakov, H.V. and Teliukov, S.N. (2010), "Otsenka эffektyvnosty boevыkh deistvyi zenytnoho kompleksa blyzhneho deistvyia s yspolzovanyem podvyzhnoi systemы passyvnoi radyolokatsyy" , Information Processing Systems, Vol. 9(90), pp. 61-63.