1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 5(95)'2011
  5. Лінійне цілочисельне декодування псевдовипадкових кодів на основі методу відсікань Гоморі

Лінійне цілочисельне декодування псевдовипадкових кодів на основі методу відсікань Гоморі

С.Г. Рассомахін
Анотації на мовах:

Констатується перспективність псевдовипадкових завадостійких кодів, отриманих методом лінійної конгруентної генерації, для використання в системах передачі інформації. Запропоновано правило декодування, засноване на методі найменших проекцій. Розглянутий алгоритм формалізації декодування, що дозволяє звести роботу декодера до рішення задачі цілочисельного лінійного програмування. Приведена оцінка ефективності запропонованого методу в порівнянні з переборними алгоритмами декодування.
Ключові слова: псевдовипадкові коди, амплитудно-фазова модуляція, лінійне цілочисельне програмування, симплекс-метод, правило Гоморі