1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 8(98)'2011
  5. Information semantic properties of association dependence between objects attributes in database

Information semantic properties of association dependence between objects attributes in database

D.E. Sitnikov, S.V. Titov, E.V. Titova
Annotations languages:


Description: We analyze some semantic properties such characteristic for association rules as full mutual information.


Keywords: logical rules, association, level of support, level of trust, informing of logical dependence

Reference:
 Sytnykov, D.Э., Tytov, S.V. and Tytova, E.V. (2011), “Semantycheskye svoistva ynformatyvnosty assotsyatyvnыkh zavysymostei mezhdu pryznakamy obъektov v bazakh dannыkh”, Information Processing Systems, Vol. 8(98), pp. 18-20.