1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 8(98)'2011
  5. Information-processing device in the modul ar number system based on using coding method of unitary

Information-processing device in the modul ar number system based on using coding method of unitary

V.I. Barsov, V.O. Zhadan, V.A. Krasnobayev, E.A. Sotnik
Annotations languages:


Description: The possibility of applying the unitary method of coding based on the use of the principle of circular shift in information processing devices operating in the modular system of notation.


Keywords: modular numbering system, circular shift register, the principle of ring-shear device processing

Reference:
 Barsov, V.Y., Zhadan, V.O., Krasnobaev, V.A. and Sotnyk, E.A. (2011), “Ustroistva obrabotky ynformatsyy v moduliarnoi systeme schyslenyia na osnove prymenenyia metoda unytarnoho kodyrovanyia”, Information Processing Systems, Vol. 8(98), pp. 25-28.