1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 1(99)'2012
  5. THE DETERMINATION OF THE ERRORS AND THE UNCERTAINTY ESTIMATE FOR THE STATE PRIMARY STANDARD OF UKRAINE OF PHASE ANGLE UNIT BETWEEN TWO VOLTAGES

THE DETERMINATION OF THE ERRORS AND THE UNCERTAINTY ESTIMATE FOR THE STATE PRIMARY STANDARD OF UKRAINE OF PHASE ANGLE UNIT BETWEEN TWO VOLTAGES

S.N. Shevkun, O.N. Velychko, S.R. Karpenko, M.V. Dobroliubova
Annotations languages:


Description: The materials for the definition of errors and the uncertainty estimate for the State primary standard of Ukraine of phase angle unit between two voltages are presented.


Keywords: standard, phase angle, the uncertainty estimate, errors of primary standards

Reference:
Shevkun, S.M., Velychko, O.M., Karpenko, S.R. and Dobroliubova, M.V. (2012), “Vyznachennia pokhybok ta otsinka nevyznachenosti dlia Derzhavnoho pervynnoho etalona Ukrainy odynytsi kuta zsuvu faz mizh dvoma napruhamy”, Information Processing Systems, Vol. 1(99), pp. 139-143.