1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 2(100)'2012
  5. Application of the implementation of modular binary encoding operations information handling system control

Application of the implementation of modular binary encoding operations information handling system control

V.I. Barsov, V.A. Krasnobaev, V.O. Zhadan, Ye.A. Sotnik
Annotations languages:


Description: The possibility of applying the method of binary encoding based on the use of the principle of circular shift in the implementation of modular operations in the processing and control.


Keywords: modular numbering system, circular shift register, the principle of ring-shear system and information processing

Reference:
 Barsov, V.Y., Krasnobaev, V.A., Zhadan, V.O. and Sotnyk, E.A. (2012), “Prymenenye metoda dvoychnoho kodyrovanyia dlia realyzatsyy modulnыkh operatsyi v systeme obrabotky ynformatsyy y upravlenyia realnoho vremeny”, Information Processing Systems, Vol. 2(100), pp. 18-25.