1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 2(6)'2006
  5. Estimation of decrease of probability of straightening localization of installation a correlated-extremal system at use composite radioisotope coverings

Estimation of decrease of probability of straightening localization of installation a correlated-extremal system at use composite radioisotope coverings

А. Sotnikov
Annotations languages:


Description: On the basis of the received expression of probability of straightening localization of installation by a correlated-extremal system of prompting on the current image effect composite a radioisotope covering on decrease of an overall performance of system is determined.


Reference:
 Sotnikov, O.M. (2006), “Otsinka znyzhennia ymovirnosti pravylnoi lokalizatsii obiektu koreliatsiino-ekstremalnoiu systemoiu pry vykorystanni kompozytnykh radioizotopnykh pokryt”, Systems of Arms and Military Equipment, No. 2(6), pp. 107-111.