1. Science
  2. Publications
  3. Systems of Arms and Military Equipment
  4. 3(7)'2006
  5. Analysis of influence of the interference phase fluctuations on the of correlation side lobe canceller using antennas of different size

Analysis of influence of the interference phase fluctuations on the of correlation side lobe canceller using antennas of different size

N. Minervin, A. Кuznetsov, I. Shumeyko
Annotations languages:


Description: The paper analyses the dependence of interference cancellation radio on the state characteristics of its phase fluctuations and on the size of antenna system. By means of computer simulation, the dependence of interference cancellation ratio on the size of cancellation antenna relative to main antenna.


Reference:
 Miniervin, M.M., Kuznietsov, O.L. and Shumeiko, I.Ye. (2006), “Analiz vplyvu fazovykh fluktuatsii zavady na efektyvnist roboty avtokompensatoriv aktyvnykh shumovykh zavad pry vykorystanni anten z riznymy rozmiramy”, Systems of Arms and Military Equipment, No. 3(7), pp. 36-38.