Системи обробки інформації

Збірник наукових праць

Рік видання:
2016 рік

Номер журналу:
№ 5(142)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 3-5
Обробка інформації в складних технічних системах
3. Распознавание многочастотных сигналов при известном числе их классов в автоматизированных системах радиомониторинга Белокуров А. А. 6-9
4. Оптимізація параметрів рухомих контактних засобів вимірювання температури з магнітними термочутливими елементами для модернізації контрольно-вимірювальних систем військово-технічних комплексів Ванкевич П. І. 10-14
5. Аналіз якості об'єднання інформації в інформаційній мережі систем спостереження повітряного простору Заволодько Г. Е., Обод А. І., Андрусевич В. А. 15-17
6. Методы и компоненты построения астроизмерительных систем для ориентации космических аппаратов Замирец О. Н., Замирец Я. О. 18-26
7. Вплив нестаціонарності гакового навантаження на буксування рушіїв колісного трактора Калінін Є. І., Шуляк М. Л., Мальцев В. П. 27-30
8. Формирование широкополосных ЛЧМ сигналов методом прямого цифрового синтеза и перенос их в диапазон СВЧ. Часть 2. Шумовые характеристики синтезаторов ЛЧМ сигналов на основе DDS Кандырин Н. П. 31-34
9. Інформаційна модель системи спостереження повітряного простору Обод І. І., Черних О. П., Заволодько В. В., Ткаченко О. Ю. 35-37
10. Розв`язання задачі оцінювання параметрів траєкторій літальних об`єктів на основі принципу інваріантності Пічугін М. Ф., Карлов Д. В., Клімішен О. О., Воловодюк А. С. 38-41
11. Стратегии нечеткого управления колесным мобильным роботом Удовенко С. Г., Сорокин А. Р. 42-49
Обробка інформації в складних організаційних системах
12. Управление знаниями разработчиков софтверной фирмы по сертификации программных продуктов на основе онтологического подхода Куделина Д. Б., Шостак И. В., Груздо И. В. 50-55
13. Модели компонентного синтеза аналогов объектов оценивания, имеющих многоуровневую структуру Лысенко Д. Э. 56-62
Математичні моделі та методи
14. Синтез сочетаний с повторениями на основе многозначных биномиальных чисел Борисенко А. А., Протасова Т. А., Бережная О. В., Лопатченко Б. К. 63-66
15. Визначення компонентів рівняння Лагранжа, що описує взаємодію циліндра і площини Вишневський О. А., Давидов А. С. 67-70
16. Математична модель перехоплення зовнішнього правопорушника на підступах до життєво важливих центрів АЕС з урахуванням часу подолання фізичних бар’єрів забороненої зони Голубок М. Г. 71-75
17. Програмно-орієнтована математична модель руху транспортного засобу Петренко О. М., Любарський Б. Г. 76-79
18. Выбор многокритериальных решений при реинжиниринге топологических структур систем крупномасштабного мониторинга Бескоровайный В. В., Подоляка К. Е. 80-86
Захист інформації
19. The concept of creation of multi-level complex system of cyber-physical systems safety Дудикевич В. Б., Микитин Г. В., Крет Т. Б. 87-93
20. Створення вдосконаленого модуля захисту інформації для Інтернет-проекту на платформі DataLife Engine Мельник М. О., Чернишов А. І., Шейкина Н. В. 94-96
21. Теоретические основы обеспечения устойчивости стеганоалгоритма к сжатию Мельник М. А., Головатюк А. С., Чабан В. Р. 97-99
22. Управление информационными потоками в системе защиты Хорошко В. А., Иванченко Е. В., Хохлачева Ю. Е. 99-101
23. Визначення математичної моделі конфлікту загроз з комплексною системою захисту інформації в інформаційних мережах держави Опірський І. Р. 102-104
Інфокомунікаційні системи
24. Метод селективной обработки базового кадра для повышения пропускной способности закрытого видеоканала в ведомственных системах Баранник В. В., Комолов Д. И. 105-113
25. Розвиток методів передавання даних реального часу шляхом вдосконалення процесів пріоритезації потоків у маршрутизаторах Бешлей М. І., Червенець В. В., Демидов І. В., Романчук В. І., Панченко О. М. 114-123
26. Изучение свойств методов кластеризации применительно к множествам характерных признаков изображений Гороховатский В. А., Дунаевская М. Д., Струненко В. А. 124-127
27. Використання методів зміни простору рішень для оптимізації управління трафіком мультисервісних мереж Кучук Г. А., Коваленко А. А. 128-132
28. Анализ возможностей решения задач оптимизации средствами систем компьютерной математики Лысенко И. В., Бутенко В. О. 133-136
29. Розгляд перспективної концепції побудови композитних веб-додатків Попхадзе О. А. 137-141
30. Методи організації взаємодії розподілених комп'ютерних систем на основі сервіс-орієнтованої архітектури Свистунов Ю. Д. 142-148
31. Алгоритмы формирования множества маршрутов передачи метаданных в облачные антивирусные системы Смирнов А. А., Дидык А. К., Дреев А. Н., Смирнов С. А. 148-152
32. Методы качественного анализа и количественной оценки рисков разработки программного обеспечения Смирнов А. А., Коваленко А. В. 153-157
33. Методика визначення вагових коефіцієнтів напрямків зв’язку інформаційно-телекомунікаційної мережі Субач І. Ю. 158-161
Моделювання в економіці, організація виробництва та управління проектами
34. Математичне моделювання та розробка системи підтримки прийняття рішень для розв’язку багатопродуктових транспортних задач Бондаренко Д. О., Старкова О. В., Бондаренко О. І. 162-166
35. Методичний підхід до вибору технологій електронного бізнесу на підприємстві Вільхівська О. В. 167-169
36. Моделирование производственной деятельности предприятия на основе метода функционально-стоимостного анализа Попов В. А., Белоконь Ю. А., Емец О. А., Резникова О. В. 170-174
37. Оптимизация многоуровневой компонентной архитектуры программной системы Федорович О. Е., Бабич А. В. 175-177
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
38. Електроструми витоку як джерела магнітних полів ненормативних рівнів та методи їх зниження Здановський В. Г., Дармофал Е. А., Перельот Т. М. 178-181
39. Передумови створення системи підтримки прийняття рішень щодо ліквідації наслідків залізничних надзвичайних ситуацій на основі мережецентричних методів управління Мироненко В. К., Кацман М. Д., Мацюк В. І. 182-188
40. Розрахункові методи оцінки технічного стану тепломеханічного обладнання Південноукраїнської АЕС на відповідальність нормативного забезпечення щодо продовження ресурсу Пахалович М. Є., Кучер С. О., Левуцький Ю. П., Малишко С. П. 189-192
41. Биологические аспекты импульсного воздействия радиационного фактора военного характера Чернявский И. Ю., Марущенко В. В., Гайдабука В. Е., Писарев А. С., Меньшов С. М., Матикин В. Б. 193-201
42. Визначення теоретичних основ інформаційно-комунікативного підходу до формування та аналізу системи моніторингу надзвичайних ситуацій Шевченко Р. І. 202-206
Актуальні питання навчання
43. Информационная потребность научной и образовательной деятельности Касумов В. А., Исмаилова С. З. 207-212
44. Проблеми впровадження інтернет-методологій у освітній простір Пушкар О. І., Климнюк В. Є. 213-218
45. Особливості побудови електронного навчального посібника для вивчення профільної дисципліни за напрямком "Комп’ютерні науки" Тарасов О. В., Федько В. В. 219-223
46. Наші автори 224-227
47. Алфавітний покажчик 227