Філософські науки (Психологія)

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Філософські науки

Філософія

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика)

Філософія [Текст] : підручник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. – 2-ге вид., допов. и перероб. – Харків : Право, 2012. – 312 с.

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика) [Текст] : підручник / [О. Ю. Панфілов, П. В. Квіткін, М. П. Требін [та ін.] ; за заг. ред. П. В. Квіткіна, О. Ю. Панфілова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Харків : ХНУПС, 2018. – 419 с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд.

История философии

Критика практичного розуму

История философии [Текст] : учебник / [В. И. Волович, Н. И. Горлач, Г. Т. Головченко [и др.] ; под общ. ред. Н. И. Горлача, В. Г. Кремень, В. К. Рыбалко. – Харьков : Консум, 2002. – 751 с. – (Учебник для высшей школы).

Кант, І.

Критика практичного розуму [Текст] : пер. з нім., прим. та післямова І. Бурковського ; [наук. ред. А. Єрмоленко] / І. Кант. – Київ : Юніверс, 2004. – 238 с.

Психодіагностика

Я вижу вас насквозь. Научитесь читать человека как книгу

Галян, І. М.

Психодіагностика [Текст] : навч. посіб. / І. М. Галян. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академвидав, 2011. – 463 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 459-463.

Мессинжер, Ж.

Я вижу вас насквозь. Научитесь читать человека как книгу [Текст] / Ж. Мессинжер, К. Мессинжер ; [пер. с фр. О. Бугайцовой]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. – 510 с.

Психологія

Методология и методы психологического исследования

Волков, Б. С.

Методология и методы психологического исследования [Текст] : учеб. пособие для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, А. В. Губанов. – М. : Академический Проект, 2010. – 382 с. : ил. – (Gaudeamus). – Библиогр.: с. 310-315. – Прил.

Соціально-психологічні детермінанти виникнення бойового стресу у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції

Актуальні проблеми психології вищої військової школи

Кравченко, К. О.

Соціально-психологічні детермінанти виникнення бойового стресу у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції [Текст] : монографія / К. О. Кравченко, О. В. Тімченко, Ю. М. Широбоков ; Держ. служба Укр. з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту Укр. – Харків : [НУЦЗУ], 2017. – 186 с.

Подоляк, Я. В.

Актуальні проблеми психології вищої військової школи [Текст] : навч. посіб. / Я. В. Подоляк ; Харків. ун-т Повітряних Сил ім. І.Кожедуба. – Харків, 2015. – 91 с. – Бібліогр.: с. 91 (21 назва).

Загальна психологія. Прикладний аспект узагальнення досвіду АТО

Психосоматика: культурно-історичний підхід

Артюхова, В. В.

Загальна психологія. Прикладний аспект узагальнення досвіду АТО [Текст] : навч. посіб. / В. В. Артюхова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 213 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.

Хомуленко, Т. Б.

Психосоматика: культурно-історичний підхід [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Т. Б. Хомуленко. – Харків : [Діса плюс], 2015. – 264 с. : іл., табл., фото. – Бібліогр,: с.257-264 (138 назв).

Останні новини бібліотеки університету