Суспільні науки (Політологія. Педагогика. Право. Юриспруденція.)

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Право. Юриспруденція.

Цивільне право України. Елементарний курс

Харитонов, Є. О.

Цивільне право України. Елементарний курс [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Харитонов, А. І. Дрішлюк. – Суми : Університетська книга, 2006. – 351 с. – Бібліогр.: с. 334-351 (369 назв).

Міжнародне гуманітарне право

Митний кодекс України

Цюрупа, М. В.

Міжнародне гуманітарне право [Текст] : навч. посіб. / М. В. Цюрупа, В. І. Дяченко ; Нац. акад. оборони України. – Київ : Кондор, 2008. – 364 с. – Бібліогр.: с. 313-317 (80 назв).

Митний кодекс України [Текст] : із змін. і доп. станом на 27 січ. 2017 р. : офіц. текст. – Київ : [Алерта], 2017. – 333 с.

Цивільний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Цивільний кодекс України [Текст] : станом на 6 квіт. 2018 р.: відповідає офіц. тексту. – Харків : Право, 2018. – 446 с.

Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 03.01.2018 р. – Суми : ТОВ”ВВП Нотіс”, 2018. – 239 с. – (Закони України).

Правознавство

Господарський кодекс України

Токарєв, В. М.

Правознавство [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Токарєв, А. А. Бабич ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 46 с. : табл. – Бібліогр.: с. 42-45.

Господарський кодекс України [Текст] : із змін. та допов. станом на 03 січ. 2014 р. – Київ : Правова єдність, 2014. – 159 с.

Соціологія

Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів. За результатами досліджень 2013-2018 років, проведених в Харківській області

Інформаційна агресія Російської Федерації проти України

Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів. За результатами досліджень 2013-2018 років, проведених в Харківській області [Текст] : [наук. звіт] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутріш. справ, Голов. упр. Нац. поліції в Харків. обл. ; О. О. Сердюк. – Харків : ХНУВС, 2018. – 127 с.

Інформаційна агресія Російської Федерації проти України [Текст] : наук. семінар Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба : тези доп., 12 груд. 2019 р. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків, 2019. – 128 с.

Інформаційна безпека під час інформаційної війни

Таласократія vs. телурократія: типи культури і моделі суспільства

Войтович, О.

Інформаційна безпека під час інформаційної війни [Текст] : для волонт. та ветер. орг. / О. Войтович, О. Яцюк ; волонт. група “Бойові бджілки-COMBAT BEES”. – [Вінниця], 2017. – 95 с.

Зарудний, Є. О.

Таласократія vs. телурократія: типи культури і моделі суспільства [Текст] / Є. О. Зарудний ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Консум, 2006. – 108 с. – Бібліогр.: с. 102-106 (75 назв).

Філософсько-соціологічні аспекти сучасного інформаційного суспільства

Філософсько-соціологічні аспекти сучасного інформаційного суспільства [Текст] : монографія / [О. Ю. Панфілов, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко [та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Панфілова ; М-во освіти і науки України, Харків. ін-т фінансів Київ. нац. торговельно-економ. ун-ту. – Харків, 2017. – 388 с. – Бібліогр. в прим.

Педагогіка

Педагогіка

Подоляк, Я. В.

Основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Я. В. Подоляк ; Харків. нац. ун-т ім. Н. В. Каразіна. – Харьков, 2013. – 127 с. – Библиогр. в конце глав.

Фіцула, М. М.

Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академвидав, 2009. – 559 с. – (Альма-матер). – Бібліогр. в кінці розд.

Політологія

Стратегічні пріоритети. № 2 (50)

Політологія Нової доби

Стратегічні пріоритети. № 2 (50) [Текст] : наук.-аналіт щокв. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [ гол. ред. О. В. Литвиненко]. – [Київ], 2019. – 112 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Кирилюк, Ф. М.

Політологія Нової доби [Текст] : посібник / Ф. М. Кирилюк. – Київ : Видав. центр “Академія”, 2003. – 304 с. – (Альма-матер).

Політологія

Політологія. Історія та теорія

Політологія [Текст] : навч. посіб. / [С. А. Бойко, І. М. Будур, О. В. Громико [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Громика, І. М. Будура ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 343 с.

Шляхтун, П. П.

Політологія. Історія та теорія [Текст] : підручник / П. П. Шляхтун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 471 с.

Звільнення від “малоросійства”

Четверта республіка

Кравченко, В.

Звільнення від “малоросійства” [Текст] / В. Кравченко. – Київ : Фенікс, 2017. – 307 с. – Бібліогр.: с. 289-305

Ложкін, Б.

Четверта республіка [Текст] : Чому Європі потрібна Україна, а Україні – Європа / Б. Ложкін ; за участю В. Федоріна. – 2-ге вид. – Харків : Фоліо, 2016. – 247 с.

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році”

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році”

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році” [Текст] / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2017. – 927 с. : табл.

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році” [Текст] / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2016. – 686 с. : табл.

Вторжение в Украину : Хроника российской агрессии

Вторжение в Украину : Хроника российской агрессии [Текст] / Д. Тымчук, Ю. Карин, К. Машовец, В. Гусаров ; Группа “Информационное сопротивлене”. – Киев : Брайт Стар Паблишинг, 2016. – 240 с.

Метрологія

Metrology and standardization. P. 3

Metrology and standardization. P. 3 [Текст] : навч. посіб. / [ В. Б. Кононов, Ю. І. Шевяков, А. М. Науменко et al.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 111 с. : іл., табл.

Застосування електричних вимірювань засобами вимірювальної техніки в умовах проведення АТО

Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО

Застосування електричних вимірювань засобами вимірювальної техніки в умовах проведення АТО [Текст] : навч. посіб. / [В. Б. Кононов, А. М. Науменко, О. В. Коваль [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 389 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 387-389 (43 назв).

Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО [Текст] : навч. посіб. / [В. Б. Кононов, О. В. Водолажко, О. В. Коваль [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 285 с. : іл., табл.

Останні новини бібліотеки університету