Шеврон ФІТС

Кафедра фундаментальних дисциплін та радіотехніки

Кафедра є випусковою для спеціальності:

спеціалізації:

 • «Радіотехніка» (бакалаври);
 • «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» (магістри).

Досвідчений професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання дисциплін соціально-гуманітарного, природничо-математичного та професійного циклів підготовки.

Кафедра призначена для виконання таких завдань:

 • забезпечення повної реалізації вимог стандартів вищої освіти та освітніх програм підготовки фахівців з використанням об’єктивних критеріїв оцінки набутих теоретичних знань, умінь і практичних навичок з блоку фундаментальних наук;
 • забезпечення високого науково-теоретичного, методичного рівня викладання дисциплін кафедри, посилення державної і патріотичної спрямованості навчально-виховного процесу, підвищення ефективності та якості проведення всіх видів навчальних занять;
 • втілення в освітній процес та подальше удосконалення інноваційних технологій активного навчання;
 • формування у студентів патріотизму, наукового світогляду, відповідальності, ініціативності, самостійності, порядності;

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» за інженерно-технічним напрямом як із числа українських, так і іноземних слухачів (підготовче відділення) та студентів.

Різномовна аудиторія студентів змушує педагогів кафедри розробляти спеціальну методику викладання дисциплін із урахуванням її країнознавчих та мовних особливостей.

Характерною особливістю кафедри є те, що більша частина викладачів вільно володіє розмовною та технічною англійською мовою.

Традиційно на кафедрі існують та підтримуються добрі стосунки між іноземними слухачами з підготовчого відділення та українськими студентами. Цьому сприяють різноманітні форми позааудиторної роботи, а також різні заходи з соціально-психологічної адаптації слухачів та студентів.

Основними напрямами наукової діяльності кафедри є:

 • математичне моделювання сучасних радіотехнічних систем і комплексів із використанням програмних засобів-емуляторів;
 • корозійний моніторинг та протикорозійний захист матеріалів для авіаційної техніки;
 • використання платформ дистанційного навчання (зокрема, MOODLE) для активізації пізнавальної діяльності студентів;
 • розробка актуальних питань теорії та практики викладання української (російської) мови як іноземної;
 • розробка навчальних та методичних посібників для студентів, які навчаються англійською.

Останні новини інституту цивільної авіації