Льотний факультет

Кафедра аеродинаміки та динаміки польоту

Кафедра є базовим структурним підрозділом льотного факультету, яка здійснює навчальну і методичну діяльність, забезпечує підготовку авіаційних фахівців для ЗС України за трьома спеціальностями та десятьма спеціалізаціями.

Очолює кафедру доктор технічних наук, професор полковник Ковтонюк Ігор Борисович. На кафедрі працюють високоосвічені науково-педагогічні працівники: 1 доктор технічних наук, 3 кандидата технічних наук, в тому числі 1 професор, 2 доцента і один старший науковий співробітник, які передають свій досвід та знання курсантам.

Кафедра веде навчальну та виховну роботу з курсантами, методичну роботу, науково-дослідницьку роботу, редакційно-видавничу роботу, а також здійснює  підготовку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, інженерно-технічного складу та фахівців з військ.

Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу: дослідницький аеродинамічний комплекс, спеціалізований клас гідравліки, спеціалізований клас літака початкового навчання, спеціалізований клас практичної аеродинаміки навчального вертольоту Ми-2, серверну для  обслуговування комп’ютерної мережі. Матеріально-технічна база кафедри у достатній кількості оснащена ПЕОМ, місцями доступу до мережі INTERNET.

На кафедрі для курсантів обладнано робочі місця з ПЕОМ для доступу до інформаційної системи управління навчанням університету “Moodle”. У базу даних системи “Moodle” введені тести, навчальні посібники, навчальні 3D-фільми та навчально-методичні матеріали з усіх дисциплін кафедри. Тести, які є для кожної дисципліни, пройшли апробацію та дозволяють ефективно проводити індивідуальний контроль знань курсантів.

Сьогодення кафедри

Освітній процес на кафедрі проводиться на високому науково-методичному рівні і відповідає сучасним вимогам до навчального закладу IV рівня акредитації. Проводиться робота по активізації пізнавальної діяльності курсантів при вивченні навчальних дисциплін кафедри. З цією метою використовується 3D-моделювання навчального матеріалу в освітньому процесі. Впроваджений метод “Образного сприйняття динаміки руху літака через фізіологічне відчуття курсанта” з використанням льотного тренажеру літака Л-39 при викладанні дисципліни «Аеродинаміка, динаміка польоту та практична аеродинаміка».

Застосовуються  активні методи навчання:

  • метод ділової гри, при викладанні блоку дисциплін «Аеродинаміка, динаміка польоту та практична аеродинаміка»;
  • метод кейсів;
  • активні види лекційних занять: лекція-бесіда, проблемна лекція, лекція-дискусія, лекція-аналіз конкретної ситуації, лекція-консультація.

З метою підвищення практичної складової та покращення опанування навчальних дисциплін збільшено відсоток групових, практичних та лабораторних занять.

Навчально-лабораторні установки дослідницько-аеродинамічного комплексу дозволяють краще засвоїти фізичну сутність процесів взаємодії елементів літальних апаратів (фюзеляж, крило, несучий гвинт вертольота) з повітряним потоком.

Редакційно-видавнича робота

Кафедра аеродинаміки та динаміки польоту
Кафедра аеродинаміки та динаміки польоту

Кафедрою розроблені та впроваджуються опорні конспекти для вивчення навчальних дисциплін кафедри.

В опорних конспектах розміщуються, якісно оформлені, графічні залежності основних аеродинамічних та льотно-технічних характеристик літальних апаратів, які вивчаються, та схеми функціонування систем літальних апаратів.

Використання опорних конспектів заощадить  час лекції на оформлення графічних залежностей, схем та рисунків, що дозволить курсантам краще опанувати навчальний матеріал лекції, підвищить якість оформлення та ведення конспектів.

Опорні конспекти будуть використовуватися і в подальшій професійній діяльності курсантів на офіцерських посадах.

Підготовка науково - педагогічних кадрів

В листопаді успішно пройшов захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за профілем кафедри. Це друга докторська дисертація, яка захищена за профілем кафедри на протязі останніх двох років.

Військово - патріотичне виховання

Особовий склад кафедри приймає активну участь в проведенні заходів з військово-патріотичного виховання та військово-професійної орієнтації молоді для навчання на льотному факультеті Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба в 2017 році.

Проведені зустрічі та бесіди з молоддю середніх шкіл міста Києва, Київської області та міста Харкова.

Робота військово-наукового товариства курсантів

В рамках роботи військово-наукового товариства курсантів під керівництвом науково-педагогічних працівників та за участю інженерно-технічного складу кафедри проводиться створення моделей сучасних літальних апаратів, які використовуються для проведення експериментальних досліджень в аеродинамічних трубах, а також для наочних демонстрацій на лекціях і практичних заняттях.

Вдосконалення матеріально-технічної бази

За останній час особовим складом навчально-лабораторного комплексу у співробітництві з науково-педагогічними працівниками кафедри була розроблена система візуалізації та цифрової реєстрації параметрів коливального процесу літального апарату при дослідженні його аеродинамічних характеристик при несталому русі.

Обладнано ще два робочих місця з доступом до світової мережі INTERNET, що дозволяє науково-педагогічним працівникам кафедри використовувати необхідні теоретичні матеріали, відео- і фотоматеріали для підготовки до проведення занять.

На даний час на кафедрі для курсантів та науково-педагогічних працівників обладнано 18 робочих місць для доступу до інформаційної системи управління навчанням університету “Moodle”, які розташовані в 4-х спеціалізованих аудиторіях кафедри та у 3-х кабінетах.

Наповнена матеріалами навчальних дисциплін кафедри система дистанційного навчання, яка розміщується на  сайті університету в мережі INTERNET.

Начальник кафедри

підполковник

ПЧЕЛЬНІКОВ
СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Кафедри факультету

Пільги випускників факультету

Випускники льотного факультету по закінчення навчання та призначенні на офіцерські посади порівняно з іншими фахівцями мають пільги:

Пільгове нарахування вислуги років (2 роки за 1 календарний рік)


Підвищене грошове забезпечення


Додаткова профілактична відпустка


Першочергове отримання житла


Присвоєння чергових військових звань на рік раніш


Безкоштовне харчування за льотною нормою


Додаткове забезпечення льотною формою одягу


Довiдник абiтурiєнта

Льотний факультет

Останні новини льотного факультету