1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 9(134)'2015
  5. The development of tools to make informed choices of composite with increased hydro-physical characteristics based on a qualitative characteristics operated facilities

The development of tools to make informed choices of composite with increased hydro-physical characteristics based on a qualitative characteristics operated facilities

T.O. Kostyuk
Annotations languages:


Description: The compositions of composites with improved hydro-physical characteristics, calculated on the basis of mathematical experiment planning. Proposed tools to make informed choices on the basis of the composition of the composite qualitative characteristics of the exploited sites.


Keywords: composite structure, hydro-physical characteristics, fuzzy logic

Reference:
 Kostiuk, T.O. (2015), “Razrabotka ynstrumentaryia dlia obosnovannoho vыbora sostava kompozyta s povыshennыmy hydrofyzycheskymy kharakterystykamy na osnovanyy kachestvennыkh kharakterystyk эkspluatyruemыkh obъektov” [The development of tools to make informed choices of composite with increased hydro-physical characteristics based on a qualitative characteristics operated facilities], Information Processing Systems, Vol. 9(134), pp. 46-50.