1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 4(20)'2002
  5. Influence research of special photochemical processing to photosensitivity rising of aerofilms

Influence research of special photochemical processing to photosensitivity rising of aerofilms

V.V. Mihalko
Annotations languages:


Description: Methods of photosensitivity rising of aerofilms by the way of special photo chemical processing


Reference:
 Mykhalko, V.V. (2002), “Yssledovanye vlyianyia spetsyalnoi fotolaboratornoi obrabotky na sensytometrycheskye parametrы typovыkh aэrofotoplenok”, Information Processing Systems, Vol. 4(20), pp. 163-165.