1. Science
  2. Publications
  3. Information Processing Systems
  4. 1(138)'2016
  5. Procedure for destruction formation of the next enemy air attacks to the control tactical level

Procedure for destruction formation of the next enemy air attacks to the control tactical level

N.O. Korolyuk, B.V. Tymoshhuk, V.A. Shvec, O.A. Korshets
Annotations languages:


Description: We consider the development of the procedure of formation of the order of destruction of air attack at the control tactical level using the sort method of iterating a simple exchange.


Keywords: means of air attack, the control point, a decision support system

Reference:
 Koroliuk, N.O., Tymoshchuk, B.V., Shvets, V.A. and Korshets, O.A. (2016), “Protsedura formuvannia cherhovosti znyshchennia zasobiv povitrianoho napadu protyvnyka na punkti upravlinnia taktychnoho rivnia” [Procedure for destruction formation of the next enemy air attacks to the control tactical level], Information Processing Systems, Vol. 1(138), pp. 89-93.