1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 3(55)'2018
  5. Вплив активованої золи-унос на механічні властивості важких бетонів

Вплив активованої золи-унос на механічні властивості важких бетонів

І.Е. Казімагомедов, Ф.І. Казімагомедов, О.В. Рачковський
Анотації на мовах:


Анотация: На підставі аналізу літературних джерел були систематизовані новітні результати вітчизняних і зарубіжних досліджень в області утилізації відходів промисловості. Підтверджено високу актуальність пошуку новітніх техноло-гій накопичення, зберігання, обробки і підготовки відходів різних галузей індустрії для їх широкого використання в про-мисловості будівельних матеріалів. Теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено вплив активованих компонентів на склад цементних бетонів. Вивчено різні варіанти складів з добавками, активованими різними способа-ми. З метою визначення граничних кількісних значень наповнювача і цементу був проведений статистичний аналіз різних варіацій. Фізико -механічні характеристики цементно-зольних бетонів, що отримані в лабораторних умовах, дозволили підтвердити гіпотезу пропорційного зниження цементної складової за умови високого ступеня гомогенізації сухих компонентів, активованих різними способами. У табличному і графічному вигляді представлені змінні і констан-тні величини складів бетонів та їх фізико-механічних показників. Результати досліджень можуть бути використані в якості рекомендацій щодо оптимального підбору компонентів при розрахунку складів бетону на підприємствах будіве-льної індустрії.


Ключові слова: утилізація, гомогенізація наповнювача, активація, мікронаповнювачів, мінеральна добавка, супер-пластифікатор, в'яжучий, дезінтеграторні активація